رشته های فنی حرفه ای

نام رشته نوع پخش فیلم رشته مشاهده مستندات رشته
رشته انیمیشن اصلی
رشته مکاترونیک اصلی
رشته مکانیک خودرو اصلی
رشته متالوژی اصلی
رشته نقاشی اصلی
رشته نقشه کشی معماری اصلی
رشته امور دامی اصلی
رشته امور باغی اصلی
رشته امور زراعی اصلی
رشته کامپیوتر اصلی
رشته فتو گرافیک اصلی
رشته الکترونیک اصلی
رشته ساختمان اصلی
رشته صنایع دستی اصلی
رشته صنایع فلزی اصلی
رشته صنایع شیمیایی اصلی
رشته سرامیک اصلی
رشته طراحی دوخت اصلی
رشته تربیت کودک اصلی
رشته تربیت بدنی اصلی
رشته تاسیسات اصلی
رشته تزئینات داخلی ساختمان اصلی
رشته الکتروتکنیک اصلی
رشته فناوری غذایی اصلی
رشته گرافیک اصلی
رشته حسابداری اصلی
رشته هنر های نمایشی اصلی
رشته ماشین ابزار اصلی
رشته ماشین های کشاورزی اصلی