گروه هنر

نام رشته نوع پخش فیلم رشته مشاهده مستندات رشته
رشته عکاسی اصلی
رشته باستان شناسی(هنر) اصلی
رشته ارتباط تصویری اصلی
رشته فرش اصلی
رشته مرمت آثار تاریخی اصلی
رشته معماری (هنر) اصلی
رشته نقاشی اصلی
رشته نمایش اصلی
رشته پارچه و لباس اصلی
رشته صنایع دستی اصلی
رشته سینما اصلی
رشته طراحی صنعتی اصلی
رشته تولید سیما اصلی
رشته زبان انگلیسی(هنر) اصلی