گروه انسانی

نام رشته نوع پخش فیلم رشته مشاهده مستندات رشته
رشته ادبیات و زبان عربی اصلی
رشته باستان شناسی (انسانی) اصلی
رشته دبیری علوم اجتماعی اصلی
رشته الهیات و معارف اسلامی اصلی
رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد اصلی
رشته فلسفه اصلی
رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی اصلی
رشته حسابداری اصلی
رشته حقوق اصلی
رشته جغرافیا اصلی
رشته کتابداری اصلی
رشته مدد کار اجتماعی اصلی
رشته معارف اسلامی و حقوق اصلی
رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی اصلی
رشته مذاهب اسلامی دانشگاه تهران اصلی
رشته مدیریت و کمیسر دریایی اصلی
رشته مدیریت بازرگانی اصلی
رشته مدیریت بیمه اصلی
رشته مدیریت بیمه اکو اصلی
رشته مدیریت هتلداری اصلی
رشته مدیریت مالی اصلی
رشته مدیریت امور بانکی اصلی
رشته مدیریت صنعتی کاربردی اصلی
رشته مدیریت دولتی اصلی
رشته مدیریت جهانگردی اصلی
رشته مدیریت صنعتی اصلی
رشته مدیریت صنعتی 2 اصلی
رشته مطالعات خانواده اصلی
رشته علوم اجتماعی اصلی
رشته علوم قضایی 2 اصلی
رشته علوم قرآن مجید اصلی
رشته علوم سیاسی اصلی
رشته علوم اقتصادی اصلی
رشته علوم وارتباطات اجتماعی اصلی
رشته علوم قضایی اصلی
رشته علوم حدیث اصلی
رشته علوم تربیتی اصلی
رشته امور گمرکی اصلی
رشته راهنمایی و مشاوره اصلی
رشته روانشناسی اصلی
رشته رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی اصلی
رشته مهندسی فناوری اطلاعات it شناور
رشته تربیت بدنی اصلی
رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی اصلی
رشته تاریخ اصلی
رشته زبان و ادبیات فارسی اصلی