گروه تجربی

نام رشته نوع پخش فیلم رشته مشاهده مستندات رشته
رشته دامپزشکی اصلی
رشته دندانپزشکی اصلی
رشته داروسازی اصلی
رشته فضای سبز اصلی
رشته فیزیوتراپی اصلی
رشته فوریت های پزشکی اصلی
رشته گفتار درمانی اصلی
رشته هوشبری اصلی
رشته کار درمانی اصلی
رشته کشاورزی - خاک شناسی اصلی
رشته کشاورزی - باغبانی اصلی
رشته کشاورزی - اصلاح نباتات اصلی
رشته کشاورزی - صنایع غذایی اصلی
رشته کتابداری در شاخه پزشکی اصلی
رشته مامایی اصلی
رشته منابع طبیعی - جنگلداری اصلی
رشته منابع طبیعی - محیط زیست اصلی
رشته منابع طبیعی - شیلات اصلی
رشته مدیریت خدمات بهداشتی اصلی
رشته محیط زیست - کاردانی اصلی
رشته علوم آزمایشگاهی اصلی
رشته علوم تغذیه اصلی
رشته علوم و صنایع غذایی اصلی
رشته پرستاری دندان اصلی
رشته پرستاری اصلی
رشته پزشکی اصلی
رشته شنوایی شناسی اصلی
رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای اصلی
رشته تکنیسین اتاق عمل اصلی
رشته تکنولوژی چوب اصلی
رشته تکنولوژی پرتو درمانی اصلی
رشته پرتوشناسی اصلی
رشته تکنولوژی شیلات اصلی
رشته زمین شناسی اصلی
رشته زیست شناسی اصلی
رشته زیست شناسی سلولی مولکولی اصلی
رشته مهندسی شیمی شناور
رشته ادبیات و زبان عربی شناور
رشته اقتصاد کشاورزی شناور
رشته الهیات و معارف اسلامی شناور
رشته فلسفه شناور
رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی شناور
رشته حسابداری شناور
رشته مدد کار اجتماعی شناور
رشته مدیریت و کمیسر دریایی شناور
رشته مدیریت بازرگانی شناور
رشته مدیریت بیمه شناور
رشته مدیریت بیمه اکو شناور
رشته مدیریت هتلداری شناور
رشته مدیریت مالی شناور
رشته مدیریت امور بانکی شناور
رشته مدیریت دولتی شناور
رشته مدیریت جهانگردی شناور
رشته مدیریت صنعتی شناور
رشته مدیریت صنعتی 2 شناور
رشته علوم اجتماعی شناور
رشته علوم قضایی 2 شناور
رشته علوم قرآن مجید شناور
رشته علوم سیاسی شناور
رشته علوم اقتصادی شناور
رشته علوم قضایی شناور
رشته علوم حدیث شناور
رشته علوم تربیتی شناور
رشته روانشناسی شناور
رشته مهندسی فناوری اطلاعات it شناور
رشته تربیت بدنی شناور
رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی شناور
رشته تاریخ شناور
رشته اعضاء مصنوعی اصلی
رشته بهداشت حرفه ای اصلی
رشته بهداشت محیط اصلی
رشته بهداشت عمومی اصلی
رشته بینایی سنجی اصلی
رشته بیوتکنولوژی اصلی