گروه ریاضی

نام رشته نوع پخش فیلم رشته مشاهده مستندات رشته
رشته آبادانی و توسعه روستاها اصلی
رشته مهندسی معدن اصلی
رشته مهندسی مواد اصلی
رشته مهندسی مکانیک اصلی
رشته مهندسی معماری(ریاضی) اصلی
رشته مهندسی کشاورزی- آبیاری اصلی
رشته مهندسی کشاورزی- ماشین های کشاورزی اصلی
رشته مهندسی پزشکی اصلی
رشته مهندسی سیستم اصلی
رشته مهندسی نفت اصلی
رشته نساجی اصلی
رشته آمار اصلی
رشته علوم کامپیوتر اصلی
رشته مهندسی عمران اصلی
رشته مهندسی کامپیوتر اصلی
رشته مهندسی پلیمر اصلی
رشته مهندسی راه آهن اصلی
رشته ریاضی اصلی
رشته رباتیک اصلی
رشته مهندسی صنایع اصلی
رشته مهندسی شهرسازی اصلی
رشته مهندسی شیمی - محض و کاربردی اصلی
رشته مهندسی برق اصلی
رشته مهندسی شیمی اصلی
رشته تعمیر ونگهداری هواپیما اصلی
رشته تکنولوژی فرماندهی و کنترل هوایی اصلی
رشته تکنولوژی ماشین های کشاورزی اصلی
رشته تکنولوژی آبیاری اصلی
رشته مهندسی دریا اصلی
رشته ادبیات و زبان عربی شناور
رشته اقتصاد کشاورزی اصلی
رشته الهیات و معارف اسلامی شناور
رشته فلسفه شناور
رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی شناور
رشته حسابداری شناور
رشته فیزیک اصلی
رشته مدد کار اجتماعی شناور
رشته مدیریت و کمیسر دریایی شناور
رشته مدیریت بازرگانی شناور
رشته مدیریت بیمه شناور
رشته مدیریت بیمه اکو شناور
رشته مدیریت هتلداری شناور
رشته مدیریت مالی شناور
رشته هوا فضا اصلی
رشته مدیریت امور بانکی شناور
رشته مدیریت دولتی شناور
رشته مدیریت جهانگردی شناور
رشته مدیریت صنعتی شناور
رشته مدیریت صنعتی 2 شناور
رشته علوم اجتماعی شناور
رشته علوم قضایی 2 شناور
رشته علوم قرآن مجید شناور
رشته هوانوردی اصلی
رشته علوم سیاسی شناور
رشته علوم اقتصادی شناور
رشته علوم قضایی شناور
رشته علوم حدیث شناور
رشته علوم تربیتی شناور
رشته روانشناسی شناور
رشته مهندسی فناوری اطلاعات it اصلی
رشته تربیت بدنی شناور
رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی شناور
رشته تاریخ شناور